Ketua Penyunting
Dr. M. Suhron, S.Kep.,Ns.,M.Kep


Penyunting Ahli
Dr. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb

Dr. Eny Susanti, M.Keb

Selvia Nurul Qomari, S.ST.,M.Kes