Dr Mustofa Haris S.Kp.Mkes

Dr Fitriah M.Pd.M.Kep

Dr Zakkiyatus Zainiyah M.Keb

Dr Hasinuddin M.kep

Dr Muhammad Suhron M.Kes