Dr Mustofa haris S.Kp. M.Kes

Dr Fitriah M.Kep

Dr Hasinuddin M.Kep

Dr Muhammad Suhron M.kes

Dr Zakiyatus Zainiyah M.keb

Riyadatus Soliha M.Si